FORMA TRD ACCOUNTING SOFTWARE, Accounting Software

FORMA TRD

Forma TRD คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี Client/Server ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, 2003, 2008 R2, 2012 R2 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น เช่น Windows XP, Windows 7, Windows8, 8.1 และ Windows10

นอกจากนี้ Forma ยังทำงานได้ดีบน Database หลากหลายเช่น Informix (IBM) ,Oracle, DB 2 (IBM), SQL Serverซึ่งรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions

Forma Super GL

ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก
Voucher และ Source Document ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี
และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงินได้ง่าย ๆ และ
ทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวก
ในเรื่องของเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล

Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้
คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษี
ไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ
ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model
ใช้งานง่าย แตกต่างจากซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล,
Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น
ใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่
(Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้ เครื่องมือในการออกแบบ
มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop) สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้
รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหา
ซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online
รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า
1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการ
เอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค Features
 รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
 รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
 รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
 รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
 รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
 รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
 รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
 สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
 สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
 บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
 สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
 สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
 สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
 สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
 สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม * เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
 สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
 สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio, งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
 สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท*, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลายแผนก ฯลฯ
 ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
 ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ
 เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการ*
 เรียกดูงบ Consolidate บริษัท* ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม
 สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ
 สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
 สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์ นามสกุลอื่น ๆ ได้
 เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรม

Forma AR

ระบบลูกหนี้ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบขาย รองรับองค์กรที่มีการขายเชื่อปริมาณมาก มีความซับซ้อนในการบริหารลูกหนี้

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
 รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
 สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
 บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
 INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
 ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
 สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
 สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
 สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
 สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
 สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
 สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
 สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
 ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
 มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบลูกหนี้
 กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
 สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
 พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
 พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
 สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับ ชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
 รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
 รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริง
 เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า
และแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, สาขา, ฝ่าย และแผนกได้
 กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
 พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
 พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
 พิมพ์การ์ดลูกหนี้
 พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
 พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
 สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
 สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
 พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

Forma AP

ระบบเจ้าหนี้ รองรับองค์กรที่มีการซื้อเชื่อสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนในการบริหารยอดหนี้ การรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note)

ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
 รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
 สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
 บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
 INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
 ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
 สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
 สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
 สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
 สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
 สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
 สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
 สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
 ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
 มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบ ค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ* ระบบเจ้าหนี้
 กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบรับวางบิล (Billing Slip) ,ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) และ ใบลดหนี้/ใบคืนสินค้า ( Credit Note ) เป็นต้น
 สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
 พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิลพร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้
 พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ
 รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนก็ได้
 รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการ โอน, ดร๊าฟ, L/C (Letter of Credit) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
 รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาดจากยอดเงินจริง
 ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้
 สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่ จ่ายไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่าง ถูกต้อง
 พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุปหรือมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก,แต่ละฝ่าย โดย สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
 พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้
 พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
 พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
 สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมของนักบัญชี

Forma PO

ระบบจัดซื้อ รองรับงานด้านการจัดซื้อ สร้างใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เป็นต้น
 สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) , ใบรับสินค้า เป็นต้น
 สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
 รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา-ขายไป หรือธุรกิจบริการ (รองรับภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)
 สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด
 สามารถปรับปรุงราคาต้นทุน ทั้งลดและเพิ่มได้ และบันทึกใบลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ กรณีที่ผู้จำหน่ายส่งใบแจ้งหนี้ โดยให้ราคาผิด
 สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี(INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือได้รับการยกเว้นภาษี
 รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
 เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้นๆในครั้งต่อไปได้
 สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้/สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล
 เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต๊อคเก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษี ซื้อ เก็บสถิติการซื้อและลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่สั่ง POST แล้วรอ ให้ฝ่ายบัญชีมาตรวจสอบรายการทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที
 พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามแบบที่สรรพกรกำหนด
 พิมพ์รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
 รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า
 สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย (เปรียบเทียบ 12 งวด)

Forma SO

ระบบงานขาย รองรับงานด้านการขาย สร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้น
 สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งขาย (Sale Order) , ใบส่ง ของ/ใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) , บิลเงินสด (Cash Receipt) ฯลฯ
 สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
 รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) / ผลิต
 สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยก ภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 10% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือ ได้รับยกเว้นภาษี
 เริ่มงานขายไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี
 การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้ง ใบไม่จำกัดขั้น
 สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าเกินวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใคร จะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง
 รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, เป็น LOT, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลด ราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice ใบเดียวกัน
 สามารถบันทึกรับเงินมัดจำโดยรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิตได้ตั้งแต่ขั้น ตอน บันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
 สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
 สามารถบันทึกการขายสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด ได้
 สามารถกำหนดนโยบายราคา ส่วนลด และการแถมสินค้าโดยคำนวณจากจำนวนสินค้าที่เป็น แบบขั้นบันไดได้
 สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้
 ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่ง ได้
 เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อ นั้นได้
 กำหนดรูปแบบการบริหารสต็อคได้เองว่าถ้าสินค้าในสต็อคไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้น ไปก่อนหรือไม่

Engine by shopup.com